Ngày 16-12, Bộ GD-ĐT đã ban hành quy định về công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục đại học

và trung cấp chuyên nghiệp.

Theo đó, công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp là hoạt

động công ích, không nhằm mục đích lợi nhuận.

Mục đích của công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm là giúp người học định hướng nghề nghiệp, lựa chọn được ngành

học, trình độ đào tạo phù hợp; chủ động, sáng tạo trong học tập, am hiểu về ngành, nghề đang học để phát huy được năng

lực nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp; Giúp người học có thông tin về thị trường lao động và tìm được việc làm phù hợp.

Tăng cường sự phối hợp giữa cơ sở giáo dục với đơn vị sử dụng lao động để việc đào tạo của nhà trường tiếp cận với

thực tiễn và đáp ứng nhu cầu của xã hội. Các trường cũng phải thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu về người học đã tốt nghiệp

theo từng năm học để cung cấp cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng lao động.